Cele i zadania

Rozwój emocjonalny dziecka cele i zadania

Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat, które są swoistymi indywidualistami, z których każda jest specyficzną jednostką psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata,stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

Kształtujemy zdrowe nawyki emocjonalne
Kilka pierwszych lat życia dziecka to czas, kiedy kształtują się nawyki emocjonalne.To od nas, rodziców i opiekunów zależy, czy nawyki, których dziecko się nauczy będą zdrowe i budujące, czy też szkodliwe dla jego zdrowia oraz całego otoczenia dziecka – rodziny, przyjacół i wszystkich osób je otaczających.
Inteligencja emocjonalna odnosi się do poznania własnego wnętrza, zrozumienia tego, co czujemy i jak rozumiemy informacje, które nasz organizm przekazuje nam przez emocje, a następnie wykorzystania tych informacji w kierunku umiejętnego zarządzania (regulowania) własnymi emocjami.
Aby rodzice i nauczyciele potrafili wychować dzieci inteligentne emocjonalnie sami muszą być dla nich przykładem, dlatego jednym z priorytetów prowadzonej przez nas placówki jest dbanie o ciągły rozwój emocjonalny naszej kadry, a także cykliczne warsztaty z rodzicami dające im wiedzę i narzędzia do rozwoju własnej emocjonalności.

Celem przedszkola jest zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.

Rozwijamy u dzieci umiejętności pozwalające im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym, uczymy samodzielności, dzielenia się i zabawy w grupie.

Cele wychowania przedszkolnego:

  • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
  • Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
  • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
  • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną zachęcenie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
  • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
  • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (dla rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
  • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.